Oprogramowanie

Ogólny opis systemu bibliograficznego Expertus® w zastosowaniu do bibliografii dorobku naukowego, bibliometrii, sprawozdawczości i cytowań

Expertus® jest stosowany w kilkudziesięciu wyższych uczelniach i instytutach naukowych do sporządzania bibliografii dorobku naukowego oraz szczegółowych analiz bibliometrycznych. System jest wykorzystywany przez biblioteki naukowe, ośrodki informacji naukowo-technicznej oraz działy badań naukowych uczelni i instytutów. W systemie Expertus® tworzone są bibliografie dorobku naukowego bibliotek uczelni i instytutów naukowych różnych specjalności. System znalazł zastosowanie w uniwersytetach, uczelniach medycznych, technicznych, ekonomicznych, rolniczych, artystycznych, pedagogicznych, wojskowych, akademiach wychowania fizycznego i sportu, instytucjach centralnych, instytutach naukowych.

Funkcje bibliometryczne zapewniają uzyskiwanie pełnej analizy i statystyki bibliometrycznej oraz prezentację wyników w internecie w postaci tabelarycznej i graficznej. Analiza publikacji w oparciu o wskaźniki wartościujące Impact Factor, European Reference Index for the Humanities, punktację ministerstwa (dawniej punktację KBN) oraz punktację wewnętrzną może dotyczyć całej instytucji, jednostek organizacyjnych oraz każdego autora. Rejestracja opisów bibliograficznych wraz z wartością wskaźników wartościujących pozwala na wykorzystanie zgromadzonych danych dla potrzeb zestawień do ministerstwa, takich jak Ankieta Jednostki OPI. Wydruki tworzone przez system przygotowywane są w formacie importu danych do systemu Ankieta OPI, a także przesyłane bezpośrednio do edytora Word. Użytkownicy wykorzystują funkcje systemu umożliwiające dostarczanie wykazów publikacji naukowych na potrzeby: procedur awansów akademickich przewodów doktorskich i habilitacyjnych akredytacji jednostek wniosków o granty rocznych sprawozdań naukowych pracowników i jednostek organizacyjnych Baza tworzona w systemie Expertus może także stanowić pomoc przy ocenie wewnętrznej oraz przy rozdziale funduszy na badania.


Na bieżąco konsultujemy się z bibliotekarzami użytkującymi system, dzięki czemu możliwa jest stała rozbudowa funkcji oprogramowania, wprowadzanie modyfikacji i ulepszeń przyspieszających pracę i dostosowujących system do aktualnych wymogów bibliotek różnych specjalności.


Rejestracja danych - moduł Expertus®Rejestr

Moduł zapewnia pełną obsługę bazy danych na etapie tworzenia i modyfikacji opisów bibliograficznych Szczegółowe informacje


Udostępnianie bibliografii w Internecie - moduł Expertus®WWW

udostępnianie danych bibliograficznych w internecie poprzez przeglądarkę www Szczegółowe informacje


Tworzenie zestawień bibliometrycznych - moduł Expertus®Bibliometria

Analiza i statystyka bibliometryczna, ranking autorów i jednostek wg różnych kryteriów Szczegółowe informacje


Transport danych do Ankiety Jednostki OPI

Przekazywanie danych do Ankiety Jednostki OPI i innych modułów sprawozdawczych. Szczegółowe informacje


Automatyzacja obsługi cytowań

Tworzenie bazy cytowań na podstawie Web of Knowledge (Science Citation Index i inne). Szczegółowe informacje


Wydruk rocznika bibliografii- moduł Expertus®Druk

Zautomatyzowany system składu rocznika lub roczników bibliografii, z numeracją ciągłą i wewnętrzną, indeksami autorów, słów kluczowych Szczegółowe informacje


Udostępnianie bibliografii na dysku CD-ROM, DVD, pamięciach przenośnych - moduł Expertus®CD-ROM

system dystrybucji danych na nośnikach zewnętrznych Szczegółowe informacje

Splendor, Expertus, cytowania

Expertus - dorobek naukowy