Udostŕpnianie dowolnych baz danych CDS/ISIS w sieci Internet - Expertus®WWW

Dokument zawiera: Niniejsza instrukcja dotyczy tak┐e sposobu wyszukiwania danych w bazach tworzonych bezpoťrednio w systemie Expertus® (bez wykorzystywania systemu CDS/ISIS).
  Metoda udostŕpniania baz CDS/ISIS w sieciach Internet i Intranet
Expertus®WWW pozwala na udostŕpnienie w Internecie dowolnej bazy danych tworzonej w systemie CDS/ISIS. Oprogramowanie wykorzystuje zbiˇr odwrˇcony bazy CDS/ISIS i realizuje takie same funkcje wyszukiwawcze. Baza CDS/ISIS jest udostŕpniana w sposˇb dynamiczny.
Nie jest wymagana ┐adna konwersja lub przekszta│canie bazy do innej postaci, wystarczy umieťciŠ kopiŕ bazy danych na serwerze.
Expertus®WWW dla baz ISIS zapewnia: Wszystkie powy┐sze punkty zilustrowane s╣ prezentowan╣ poni┐ej demonstracyjn╣ baz╣ danych.
W Internecie udostŕpnianych jest ponad 120 baz danych wykorzystuj╣cych system Expertus WWW, wdro┐eniu systemu Expertus®WWW w Wy┐szej Szkole Oficerskiej im. Tadeusza Koťciuszki we Wroc│awiu poťwiecona jest publikacja zamieszczona w Przegl╣dzie Informacyjno-Dokumentacyjnym: wykaz publikacji.
  Warunki dzia│ania systemu
Oprogramowanie internetowe jest uniwersalne pod wzglŕdem platformy systemowej i mo┐e dzia│aŠ na serwerach WWW wykorzystuj╣cych rˇ┐ne procesory (Intel, SPARC i inne) i systemy operacyjne: Zastosowanie oprogramowania Expertus®WWW nie wnosi ┐adnych zmian do rejestracji danych.
Dane nadal s╣ wprowadzane do bazy przy u┐yciu standardowego pakietu CDS/ISIS.

  Demonstracyjna baza danych CDS/ISIS udostŕpniana przy u┐yciu systemu Expertus WWW
Expertus WWW udostŕpnia w sieciach Internet i Intranet dowolne bazy danych CDS/ISIS np. bibliografie publikacji, katalogi ksi╣┐ek i czasopism bez wzglŕdu na ich strukturŕ.
Poni┐sza baza demonstracyjna zawiera uproszczone opisy bibliograficzne ksi╣┐ek.
Pola wyszukiwawcze s╣ nastŕpuj╣ce:
  • nazwisko i imiona autora w osobnych podpolach
  • pola powtarzalne to autor i klasyfikacja (s│owa kluczowe)
  • oprˇcz indeksowania ca│ych pˇl, do indeksu pobierane s╣ dodatkowo wszystkie s│owa z pˇl tytu│, wydawca, klasyfikacja
  • mo┐liwe jest przejrzenie indeksu ka┐dego pola i wybˇr w│aťciwego terminu
Wyszukiwanie mo┐na prowadziŠ w ca│ej bazie lub w wybranych latach: 1997; 1996; 1995; 1994; 1993;
Wyniki mo┐na zawŕ┐aŠ do dzie│ opublikowanych w wybranych jŕzykach: polski; angielski; niemiecki; inne;

Formaty wyťwietlania danych
  • wyniki mog╣ byŠ wyťwietlane w formacie okreťlonym w plikach PFT bazy CDS/ISIS
  • w formacie podaj╣cym pe│ne nazwy pˇl np. Autor:, Tytu│:, Sygnatura:
  • w formacie podaj╣cym skrˇcone etykiety pˇl np. AU:, TY:, SG:
  • w formacie USMARC
  • w wybranych formatach niektˇre pola opisu np. autor, has│a klasyfikacyjne s╣ zaopatrzone w aktywne linki

Formularz wyszukiwawczy

ú╣czenie warunkˇw: Format:
Wyszukiwanie wg poczatkˇw maskowanie * lub $ tylko ca│e wyrazy
Jŕzyk tekstu (brak wyboru = jŕzyk dowolny): polski; angielski; niemiecki; inne;
Rok wydania (brak wyboru = wszystkie lata)
1997; 1996; 1995; 1994; 1993; 1992; 1991; 1990; 1989; 1988;
1987; 1984; 1980; 1977; 1976; 1975; 1974; 1966; 1964; 1949;
Przyk│ad wyszukiwania wg s│ˇw z tytu│u
ú╣czenie warunkˇw: Format:
Wyszukiwanie wg poczatkˇw maskowanie * lub $ tylko ca│e wyrazy
Jŕzyk tekstu (brak wyboru = jŕzyk dowolny): polski; angielski; niemiecki; inne;
Rok wydania (brak wyboru = wszystkie lata)
1997; 1996; 1995; 1994; 1993; 1992; 1991; 1990; 1989; 1988;
1987; 1984; 1980; 1977; 1976; 1975; 1974; 1966; 1964; 1949;

Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ( SHERLOCK AND HOLMES ) AND ( POLSKI OR ANGIELSKI )
Liczba odnalezionych rekordˇw: 2


1/2

Doyle Arthur Conan: Sherlock Holmes niepokonany.
Pozna˝: Wydawnictwo Pozna˝skie, 1960, 229 s.
Sygnatura: R01-1310; R01-1311
Klasyfikacja: beletrystyka * powieťŠ kryminalna * powieťŠ angielska


2/2

Doyle Arthur Conan: Przygody Sherlocka Holmesa.
Warszawa: Iskry, 1960, 435 s.
Sygnatura: R01-1410; R01-1411
Klasyfikacja: beletrystyka * powieťŠ kryminalna * powieťŠ angielska


W czasie przegl╣dania wynikˇw wyszukiwania mo┐na korzystaŠ z nastŕpuj╣cych opcji:
Przyk│ad wyszukiwania wg sumy hase│ klasyfikacyjnych
ú╣czenie warunkˇw: Format:
Wyszukiwanie wg poczatkˇw maskowanie * lub $ tylko ca│e wyrazy
Jŕzyk tekstu (brak wyboru = jŕzyk dowolny): polski; angielski; niemiecki; inne;
Rok wydania (brak wyboru = wszystkie lata)
1997; 1996; 1995; 1994; 1993; 1992; 1991; 1990; 1989; 1988;
1987; 1984; 1980; 1977; 1976; 1975; 1974; 1966; 1964; 1949;

Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ( ( J╩ZYKI PROGRAMOWANIA OR SYSTEMY OPERACYJNE ) ) AND ( POLSKI OR ANGIELSKI ) AND ( 1997 OR 1996 OR 1995 )
Liczba odnalezionych rekordˇw: 4


1/4

041 $a polski
100 $a Osiak, S│awomir
245 $a Programowanie w Windows / $c S│awomir Osiak.
260 $a Warszawa : $b Mikom , $c 1997
300 $a 226 s. tab. ryc. ilustr.
650 $a programowanie komputerˇw
650 $a jŕzyki programowania
650 $a programowanie obiektowe
650 $a systemy operacyjne
920 $a 83-7158-048-7
949 $x 14-1010
949 $x 14-1011


2/4

041 $a polski
100 $a Petzold, Charles
700 $a Yao, Paul
245 $a Programowanie Windows 95 / $c Charles Petzold, Paul Yao.
260 $a Warszawa : $b Oficyna Wydawnicza READ ME , $c 1997
300 $a 1114 s. tab. ryc.
650 $a programowanie komputerˇw
650 $a jŕzyki programowania
650 $a programowanie strukturalne
650 $a systemy operacyjne
920 $a 83-7147-059-2
949 $x F01-1050


3/4

041 $a angielski
100 $a Petzold, Charles
700 $a Yao, Paul
245 $a Programming Windows 95 / $c Charles Petzold, Paul Yao.
260 $a Redmond : $b Microsoft Press , $c 1996
300 $a 980 s. tab. ryc.
650 $a programowanie komputerˇw
650 $a jŕzyki programowania
650 $a programowanie strukturalne
650 $a systemy operacyjne
949 $x F01-1060


4/4

041 $a polski
100 $a Jamsa, Kris
700 $a Lalani, Suleiman Sam
700 $a Weakley, Steve
245 $a Programowanie WWW / $c Kris Jamsa, Suleiman Sam Lalani, Steve Weakley.
260 $a Warszawa : $b Mikom , $c 1997
300 $a 572 s. tab. ryc.
650 $a programowanie komputerˇw
650 $a jŕzyki programowania
650 $a systemy operacyjne
920 $a 83-7128-055-X
949 $x F01-1070

Przyk│ad wyszukiwania z u┐yciem indeksu
ú╣czenie warunkˇw: Format:
Jŕzyk tekstu (brak wyboru = jŕzyk dowolny): polski; angielski; niemiecki; inne;
Rok wydania (brak wyboru = wszystkie lata)
1997; 1996; 1995; 1994; 1993; 1992; 1991; 1990; 1989; 1988;
1987; 1984; 1980; 1977; 1976; 1975; 1974; 1966; 1964; 1949;
Po naciťniŕciu przycisku Indeks pojawi siŕ alfabetyczny wykaz autorˇw pocz╣wszy od Hem:

HEMINGWAY ERNEST
JAMSA KRIS
KAMIĐSKI MARIAN
KERNIGHAM BRIAN
KORBICZ JËZEF
KORPIKIEWICZ HONORATA
KUSSMANN RALF
LALANI SULEIMAN SAM
LEDGARD HENRY
LEM STANISúAW
MACIESZCZAK ANDRZEJ
MANDERA WERNER
MARCOTTY MICHAEL
MIKKE JANUSZ
MORIBER HARRY
NEYMANN MONIKA
NIEDĆWIECKI HENRYK
OBUCHOWICZ ANDRZEJ
OSIAK SúAWOMIR
Nowe wyszukiwanie

_
Po wybraniu pierwszego terminu Hemingway Ernest wyťwietl╣ siŕ ksia┐ki tego autora dostŕpne w jŕzyku angielskim (zgodnie z warunkiem wprowadzonym do formularza przed wyťwietleniem indeksu).

Uwaga:

Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ( HEMINGWAY ERNEST ) AND ANGIELSKI
Liczba odnalezionych rekordˇw: 3


1/3

AU: Hemingway Ernest
TY: A Farewell to Arms
MW: Londyn
WD: Arrow Books
RW: 1994
SZ: 294 s.
IB: 0-09-991010-1
SG: 32-1200
KL: beletrystyka * literatura ameryka˝ska * jezyk angielski - powieťŠ


2/3

AU: Hemingway Ernest
TY: The Sun Also Rises
MW: Londyn
WD: Arrow Books
RW: 1993
SZ: 206 s.
IB: 0-09-990850-6
SG: 32-1170
KL: beletrystyka * literatura ameryka˝ska * jezyk angielski - powieťŠ


3/3

AU: Hemingway Ernest
TY: The Old Man And The Sea
MW: Londyn
WD: Arrow Books
RW: 1993
SZ: 110 s.
IB: 0-09-990840-9
SG: 32-1160
KL: beletrystyka * literatura ameryka˝ska * jezyk angielski - powieťŠTen sam wynik wyszukiwania wyťwietlony w formacie USMARC:

Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ( HEMINGWAY ERNEST ) AND ANGIELSKI
Liczba odnalezionych rekordˇw: 3


1/3

041 $a angielski
100 $a Hemingway, Ernest
245 $a A Farewell to Arms / $c Ernest Hemingway.
260 $a Londyn : $b Arrow Books , $c 1994
300 $a 294 s.
650 $a beletrystyka
650 $a literatura ameryka˝ska
650 $a jezyk angielski - powieťŠ
920 $a 0-09-991010-1
949 $x 32-1200


2/3

041 $a angielski
100 $a Hemingway, Ernest
245 $a The Sun Also Rises / $c Ernest Hemingway.
260 $a Londyn : $b Arrow Books , $c 1993
300 $a 206 s.
650 $a beletrystyka
650 $a literatura ameryka˝ska
650 $a jezyk angielski - powieťŠ
920 $a 0-09-990850-6
949 $x 32-1170


3/3

041 $a angielski
100 $a Hemingway, Ernest
245 $a The Old Man And The Sea / $c Ernest Hemingway.
260 $a Londyn : $b Arrow Books , $c 1993
300 $a 110 s.
650 $a beletrystyka
650 $a literatura ameryka˝ska
650 $a jezyk angielski - powieťŠ
920 $a 0-09-990840-9
949 $x 32-1160


Expertus WWW pozwala na udostŕpnienie baz CDS/ISIS bezpoťrednio, bez konwersji i przekszta│ce˝, korzystaj╣c w pe│ni ze zbioru odwrˇconego.
Oferujemy ponadto dodatkowe oprogramowania Expertus®INV pozwalaj╣ce na pokonanie systemowych ogranicze˝ baz CDS/ISIS, umo┐liwiaj╣ce m.in. indeksowanie w zbiorze odwrˇconym terminˇw o d│ugoťci ponad 30 znakˇw.
Wykaz ponad 120 instalacji, uporz╣dkowany wg nazw baz danych: instalacje

  Bibliometria w bazach bibliograficznych tworzonych w pakiecie CDS/ISIS
Dodatkowo w bazach dokumentuj╣cych dorobek naukowy pracownikˇw uczelni lub instytutu mo┐liwe jest uzyskiwanie szczegˇ│owej analizy i statystyki bibliometrycznej w postaci tabelarycznej i graficznej (w postaci wykresˇw ko│owych i s│upkowych).
Pozwala to na uzyskanie informacji o: Powy┐sze dane s╣ dostŕpne dla wszystkich prac objŕtych rejestracj╣ (w wybranym roku lub zakresie lat), prac pochodz╣cych z okreťlonej jednostki organizacyjnej (wydzia│, jednostka ni┐szego szczebla) oraz dla ka┐dego autora.
Na ┐yczenie udzielamy szczegˇ│owych informacji zwi╣zanych ze struktur╣ bazy CDS/ISIS.

Wykaz baz danych:


Bibliografia dorobku naukowego w systemie Expertus Analiza bibliometryczna wg typ├│w publikacji i wska┼║nik├│w bibliometrycznych - przyk┼éad realizacji Ranking pracownik├│w naukowych, jednostek organizacyjnych, wydzia┼é├│w - przyk┼éad realizacji Bazy demonstracyjne w strukturze CDS/ISIS w Internecie 14bits Studio, São Paolo; http://www.14bits.com.br Institute for International Relations / Institut za Me─Ĺunarodne Odnose, Zagreb Instytut Pami─Öci Narodowej Pa┼ästwowa Szko┼éa Wy┼╝sza im. Papie┼╝a Jana Paw┼éa II w Bia┼éej Podlaskiej Pa┼ästwowa Wy┼╝sza Szko┼éa Zawodowa im. Stanis┼éawa Staszica w Pile Dolno┼Ťl─ůska Szko┼éa Wy┼╝sza Biblioteka Uniwersytetu ┼ü├│dzkiego Biblioteka Uniwersytetu Warmi┼äsko-Mazurskiego w Olsztynie Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk Instytut Materia┼é├│w Elektronicznych w Warszawie Zak┼éady Azotowe w Tarnowie-Mo┼Ťcicach S.A. O┼Ťrodek Dokumentacji i Informacji Etnograficznej - Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Biblioteka Ministerstwa Sprawiedliwo┼Ťci RP
Uwaga: Bazy danych Biblioteki Technicznej dost─Öpne wy┼é─ůcznie w sieci Intranet G┼é├│wna Biblioteka Lekarska w Warszawie Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony ┼Ürodowiska w Warszawie Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiello┼äskiego, Krak├│w Biblioteka G┼é├│wna Politechniki ┼Ül─ůskiej w Gliwicach Biblioteka G┼é├│wna Politechniki Krakowskiej Collegium Artium Biblioteka Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia┼éej
dawniej: Biblioteka Filii Politechniki ┼ü├│dzkiej w Bielsku-Bia┼éej Beskidzka Wy┼╝sza Szko┼éa Umiej─Ötno┼Ťci w ┼╗ywcu Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut W┼é├│kiennictwa, ┼ü├│d┼║ Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego, Warszawa Biblioteka G┼é├│wna Wychowania Fizycznego, Pozna┼ä Biblioteka G┼é├│wna Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gda┼äsku Biblioteka G┼é├│wna Wychowania Fizycznego, Krak├│w Biblioteka G┼é├│wna Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc┼éawiu Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego J├│zefa Pi┼ésudskiego w Warszawie Filia w Bia┼éej Podlaskiej Biblioteka G┼é├│wna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
dawniej: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej Biblioteka Instytutu Nafty i Gazu, Kraków Państwowy Instytut Geologiczny Energoprojekt Kraków S.A.
Uwaga: Bazy danych Biblioteki Technicznej dost─Öpne wy┼é─ůcznie w sieci Intranet Wy┼╝sza Szko┼éa Oficerska Si┼é Powietrznych w D─Öblinie Wy┼╝sza Szko┼éa Oficerska im. Tadeusza Ko┼Ťciuszki we Wroc┼éawiu Akademia Marynarki Wojennej KGHM Cuprum Instytut Ci─Ö┼╝kiej Sysntezy Organicznej Blachownia Instytut Obr├│bki Plastycznej, Pozna┼ä Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Krak├│w
dawniej: Instytut Obróbki Skrawaniem Instytut Oskara Kolberga Instytut Technologii Drewna, Poznań
DREWINF - bazy danych na temat literatury bran┼╝owej z zakresu drzewnictwa i nauk pokrewnych Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ┼╗ywno┼Ťciowej, Warszawa Instytut Ochrony Ro┼Ťlin, Pozna┼ä Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszar├│w Wiejskich Biblioteka G┼é├│wna Uniwersytetu Przyrodniczego, Pozna┼ä Centralne Laboratorium Przemys┼éu Ziemniaczanego Biblioteka G┼é├│wna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
(na serwerze Pozna┼äskiej Fundacji Bibliotek Naukowych) Biblioteka G┼é├│wna Akademii Sztuk Pi─Öknych w ┼üodzi Biblioteka G┼é├│wna i Biblioteka Wydzia┼éu Farmaceutycznego Gda┼äskiego Uniwersytetu Medycznego Biblioteka G┼é├│wna Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin Biblioteka G┼é├│wna Akademii Medycznej, Wroc┼éaw Instytut Gru┼║licy i Chor├│b P┼éuc w Warszawie Instytut Medycyny Pracy w ┼üodzi Biblioteka G┼é├│wna Uniwersytetu Medycznego, Warszawa Biblioteka G┼é├│wna Uniwersytetu Medycznego, Pozna┼ä Biblioteka G┼é├│wna Uniwersytetu Medycznego, Bia┼éystok Biblioteka Medyczna UMK, Bydgoszcz Biblioteka G┼é├│wna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Biblioteka G┼é├│wna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. ┼Üniadeckich w Bydgoszczy Biblioteka G┼é├│wna ┼Ül─ůskiej Akademii Medycznej, Katowice Biblioteka G┼é├│wna Uniwersytetu Miko┼éaja Kopernika, Toru┼ä Biblioteka G┼é├│wna Uniwersytetu Medycznego, ┼ü├│d┼║ Biblioteka Medyczna Collegium Medicum UJ, Krak├│w Biblioteka G┼é├│wna Wojskowej Akademii Medycznej, ┼ü├│d┼║
obecnie w strukturach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Biblioteka Naukowa Wojskowego Instytutu Medycznego, Warszawa Biblioteka Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź Instytut Matki i Dziecka, Warszawa Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa Biblioteka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Biblioteka Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin Biblioteka Główna Uniwersytetu Rzeszowskiego Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa Biblioteka Uniwersytecka, Poznań Poznańska Izba Notarialna
(na podstawie licencji firmy Infoglob 2000) Interkl@sa Polski Program Edukacyjny Biblioteka Hurtownie

Dodatkowe informacje / more info: splendor@splendor.net.pl
http://www.splendor.net.pl