Oprogramowanie

Ogólny opis systemu bibliograficznego Expertus® w zastosowaniu do bibliografii dorobku naukowego, bibliometrii, rankingów, sprawozdawczości, ewaluacji i cytowań

Expertus® jest stosowany w kilkudziesięciu wyższych uczelniach i instytutach naukowych do sporządzania bibliografii dorobku naukowego oraz szczegółowych analiz bibliometrycznych. System jest wykorzystywany przez biblioteki naukowe, ośrodki informacji naukowej, działy badań naukowych oraz działy ewaluacji uczelni i instytutów. W systemie Expertus® tworzone są bibliografie dorobku naukowego uczelni i instytutów naukowych różnych specjalności. System znalazł zastosowanie w uniwersytetach i uczelniach państwowych, uczelniach medycznych, technicznych, ekonomicznych, rolniczych, artystycznych, pedagogicznych, wojskowych, akademiach wychowania fizycznego i sportu, instytucjach centralnych, instytutach naukowych.

Funkcje bibliometryczne zapewniają uzyskiwanie pełnej analizy i statystyki bibliometrycznej, prezentację wyników w internecie w postaci tabelarycznej i graficznej. Analiza publikacji w oparciu o wskaźniki wartościujące Impact Factor, European Reference Index for the Humanities, punktację ministerstwa MEiN/MNiSW (w opisach bibliograficznych dokumentujących dorobek sprzed kilkunastu lat - punktacja KBN) oraz punktację wewnętrzną może dotyczyć całej instytucji, jednostek organizacyjnych oraz każdego autora. Rejestracja opisów bibliograficznych wraz z wartością wskaźników wartościujących pozwala na wykorzystanie zgromadzonych danych dla potrzeb zestawień dla władz uczelni i instytucji centralnych. Zestawienia tworzone przez system przygotowywane są udostępniane w formacie edytora Word, OpenOffice, LibrOffice oraz arkuszy kalkulacyjnych. System zapewnia także możliwość transportu danych do Polskiej Bibliografii Naukowej. Użytkownicy wykorzystują funkcje systemu umożliwiające dostarczanie wykazów publikacji naukowych na potrzeby: procedur awansów akademickich, przewodów doktorskich i habilitacyjnych, akredytacji jednostek, wniosków o granty, rocznych sprawozdań naukowych pracowników i jednostek organizacyjnych Baza tworzona w systemie Expertus może także stanowić pomoc przy ocenie wewnętrznej oraz przy rozdziale funduszy na badania.


Na bieżąco konsultujemy się z bibliotekarzami użytkującymi system, dzięki czemu możliwa jest stała rozbudowa funkcji oprogramowania, wprowadzanie modyfikacji i ulepszeń przyspieszających pracę i dostosowujących system do aktualnych wymogów bibliotek różnych specjalności.

Wykaz modułów systemu Expertus® - bibliografia dorobku


Rejestracja danych - moduł Expertus®Rejestr

Moduł zapewnia pełną obsługę bazy danych na etapie tworzenia i modyfikacji opisów bibliograficznych Szczegółowe informacje


Udostępnianie bibliografii w Internecie - moduł Expertus®WWW

udostępnianie danych bibliograficznych w internecie poprzez przeglądarkę www Szczegółowe informacje


Tworzenie zestawień bibliometrycznych - moduł Expertus®Bibliometria & Ranking

Analiza i statystyka bibliometryczna, ranking autorów i jednostek wg różnych kryteriów Szczegółowe informacje

Ewaluacja/Sloty

Rozliczanie udziałów jednostkowych i wartości punktacyjnej udziałów jednostkowych.

Expertus® moduł doradczy w ewaluacji

Symulacje, algorytmy optymalizujące

Expertus® Biogram

linkowanie z opisów bibliograficznych do biogramu autora zawierającego:

Expertus® Repoz

kolekcja repozytoryjna umożliwiająca:

Expertus® PBN

transport danych do systemu „Polska Bibliografia Naukowa-MS”

Expertus® STAT

prezentacja zaawansowanych analiz statystycznych w postaci graficznej i tabelarycznej

Expertus® Ranking online

prezentacja w module rankingowym danych uzyskanych wg dowolnego kryterium wyszukiwawczego modułu Expertus WWW

Expertus® Punktacja

punktacja wewnętrzna dla poszczególnych autorów publikacji wg zadeklarowanego procentowo wkładu pracy w powstanie publikacji

Expertus® Efektywność

analiza efektywności współpracy na podstawie wartości wskaźników punktacyjnych

Expertus Mediator

- Rest API

dostęp poprzez API do bazy tworzonej w systemie Expertus® i może być wykorzystywany do przekazywania danych do innych systemów

Expertus® Rejestr online

zgłaszanie prac przez autorów indywidualnie lub zbiorczo przez jednostki organizacyjne


Expertus®Cytowania - Automatyzacja obsługi cytowań

Tworzenie bazy cytowań na podstawie Web of Knowledge (Science Citation Index i inne) - moduł łączący opisy publikacji z informacjami o cytowaniach na podstawie bazy Web of Science, pozwalający na sporządzenie bazy cytowań w postaci prezentacji opisów prac cytowanych z wykazem prac cytujących pod każdą pracą cytowaną, wyświetlaniem łącznej liczby prac cytowanych, łącznej liczby cytowań, wartości indeksu Hirscha, szeregowaniem wg malejącej liczby prac cytujących Szczegółowe informacje


Expertus®Druk

Zautomatyzowany system składu rocznika lub roczników bibliografii, z numeracją ciągłą i wewnętrzną, indeksami autorów, słów kluczowych. Szczegółowe informacje

Expertus®-USB

– udostępnianie kompletnej bazy wyszukiwawczej na pamięciach USB, CD-ROM, DVD - jubileusze uczelni/instytutu, wydawnictwa okolicznościowe

Udostępnianie bibliografii na dysku CD-ROM, DVD, pamięciach przenośnych - moduł Expertus®USB

system dystrybucji danych na nośnikach zewnętrznych - jubileusze uczelni/instytutu, wydawnictwa okolicznościowe Szczegółowe informacje


Expertus® Ankieta Jednostki OPI [moduł archiwalny]

Selekcja i tranport danych do Ankiety Jednostki OPI i innych modułów sprawozdawczych ...-2014 Szczegółowe informacje

Splendor, Expertus, cytowania

Expertus - dorobek naukowy